TV Schedules  

26/01/2022


W T F S S M T
00:00 Mompalok
00:30 Agnisikha
01:00 Kanyadaan
01:30 Adorer Bon
02:00 Nayantara
02:30 Sundari
03:00 Mompalok
03:30 Debi
04:00 Agnisikha
04:30 Adorer Bon
05:00 Sundari
05:30 Debi
06:00 Nayantara
06:30 Mompalok
07:00 Agnisikha
07:30 Kanyadaan
08:00 Adorer Bon
08:30 Sundari
09:00 Agnisikha
09:30 Nayantara
10:00 Adorer Bon
10:30 Kanyadaan
11:00 Debi
11:30 Nayantara
12:00 Agnisikha
12:30 Mompalok
13:00 Adorer Bon
13:30 Debi
14:00 Sundari
14:30 Kanyadaan
15:00 Mompalok
15:30 Nayantara
16:00 Debi
16:30 Mompalok
17:00 Nandini
18:00 Adorer Bon
18:30 Sundari
19:00 Nayantara
19:30 Kanyadaan
20:00 Mompalok
20:30 Agnisikha
21:00 Debi
21:30 Adorer Bon
22:00 Kanyadaan
22:30 Nayantara
23:00 Sundari
23:30 Debi
View Full Schedule
Prime Time Tonight
 • Agnisikha Sun Bangla
  Serials Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  08:30 PM-09:00 PM

  Agnisikha...

 • Kanyadaan Sun Bangla
  Serials Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  07:30 PM-08:00 PM

  Serial...

Mega Serials
 • Nayantara Sun Bangla
  Serials
  Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  07:00 PM-07:30 PM

  Nayantara...

 • Kanyadaan Sun Bangla
  Serials
  Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  07:30 PM-08:00 PM

  Kanyadaan...

 • Mompalok Sun Bangla
  Serials
  Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  08:00 PM-08:30 PM

  Mompalok...

Other Shows
 • Sundari Sun Bangla
  Serials
  Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  06:30 PM-07:00 PM

  Sundari...

 • Debi Sun Bangla
  Serials
  Mon-Fri
  09:00 PM-09:30 PM

  Debi...

 • Agnisikha Sun Bangla
  Serials
  Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  08:30 PM-09:00 PM

  Agnisikha - Serial...

What’s New?

Top Shows
 • Agnisikha Sun Bangla
  Serials
  Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  08:30 PM-09:00 PM

  Agnisikha...

 • Kanyadaan Sun Bangla
  Serials
  Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
  07:30 PM-08:00 PM

  Kanyadaan...